Dự Lễ Ở Thôn Bình Thành

Vào ngày 12 – 11 – 2019 thay mặt Chùa Nam Hòa Phật Đường đến dự lễ đoàn kết toàn tàn Dân Tộc ở Thôn Bình Thành.

 

 

 

TOP
shares