Gặp Mặt Các Chức Sắc Tôn Giáo Tỉnh Khánh Hòa.

Nhân dịp cuối năm vào ngày  07. 01. 2020 ( nhằm ngày 13. 12. kỷ hợi). Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa tổ chức mời các Tôn Giáo đến địa chỉ số 5 đường Quang Trung Thành Phố Nha Trang gặp mặt để chia sẻ chúc Tết và tặng quà rất ý nghĩa, nói lên sự đoàn kết, gắn bó giữa Tôn Giáo và các cấp Lãnh Đạo Nhà Nước.

 

 

 

TOP
shares