Làm sạch môi trường biển năm 2020.

Sau dịch Cô vit 19 Chùa Nam Hòa Phật Đường Thị Xã Ninh Hòa  khánh Hòa, tổ chức tham gia công tác vệ sinh môi trường biển Dốc Lết .

 

 

TOP
shares