Rằm Tháng 7

Nam Nô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật

Kính Thưa Quý Vị

Nhân ngày lễ Trung Nguyên Xã Tội Địa Quan Đại Đế, Đại Hiếu PHù Thiên. Tất cả Đạo Tràng tín đồ Phật Tử hoan hỷ vân tập về Ngôi Tam Bảo hành hương Lễ Phật nguyện cầu Quốc Thái Dân An, Cửu Huyền Thất Tổ, Thất Thế Phụ Mẫu, Đa Sanh Phụ Mẫu, Thúc Bá Huynh Đệ Cô Dì Tỉ Muội, Thọ Vu Lan Bồn Thắng Hội kỳ cầu siêu sanh tịnh độ. Sau lễ nguyện cầu Chùa có tổ chức cơm chay búp phê mời quí vị thọ thực trong tâm thái an lành.  Nam Mô A Di Đà Phật .

TOP
shares