Từ Thiện Tháng 12 năm 2019

Hàng tháng cứ vào ngày mùng 1 Chùa Nam Hòa tổ chức phát quà cho bà con già, neo đơn, cô đơn không nơi nương tựa, và trẻ em khuyết tật trên địa bàn Thị Xã Ninh Hòa. Trước khi phát quà Chùa tổ chức niệm Phật với thời gian 1 tiếng đồng hồ từ 7h30 đến 8h30, để bà con tâm được thanh  tịnh và an lạc.

 

 

 

 

 

 

 

TOP
shares